MarcyMcChesney
Detail from "+/-200 Installation"
2008